سند راهبردی استان خراسان شمالی - سند راهبردی استان خراسان شمالی | گروه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
با توجه به رشد روزافزون جمعيت، محدوديت منابع و امكانات موجود، تأمين مواد غذايي مورد نياز جامعه در شرايط كنوني امري حياتي و از اهميت ويژه‎اي برخوردار است. وزارت جهاد كشاورزي به عنوان تأمين كننده نيازهاي اساسي جامعه يكي از اركان مهم اقتصاد كشور محسوب مي‎شود. در كمتر از دو دهه آينده پیش بینی می شود جمعيت كشور بالغ بر يكصد ميليون نفر خواهد شد كه در اين صورت نياز غذايي كشور به دو برابر خواهد رسيد. بر اساس مصرف سرانه مواد غذايي در ده سال اخير، براي خودكفايي در سطح كشور به بيست ميليون هكتار زمين آبي نياز خواهد بود كه با توجه به محدوديت‎هاي منابع، اين امر عملي نخواهد بود. بنابراين براي نيل به خودكفايي نسبي در توليد محصولات كشاورزي افزايش عملكرد به بيش از دو برابر عملكرد فعلي در واحد سطح طي 20 سال آينده ضروري است و اين امر جز با استفاده صحيح از منابع پايه، بكارگيري روش‎هاي مناسب از جمله استفاده از ارقام برتر و بهره‎برداري از آب و افزايش راندمان آبياري، اجراي طرح‏هاي مکانيزه کشاورزي و افزايش دانش فني ميسر نمي‎باشد.
يكي از مهمترين شاخص‎هاي توسعه استان خراسان شمالي با توجه به توپوگرافي و وضعيت آب و هوايي و خاك حاصلخيز زراعي، كشاورزي است. با توجه به اين كه حدود 50 درصد از جمعيت استان، به فعاليت‏هاي کشاورزي اشتغال دارند. بنابراين توجه به اين مهم مي‎تواند عامل اساسي در رشد اقتصادي به شمار آيد. در راستاي نيل به اهداف توسعه پايدار و پيشگيري از نابودي منابع آب و خاك استان مديريت صحيح و اصولي و برنامه‎ريزي مدون جهت استفاده بهينه از اين منابع ضرورت دارد. استان خراسان شمالي با توجه به داشتن حدود 135 هزار هکتار اراضي زراعي و باغي آبي و 175 هزار هکتار اراضي زراعي و باغي ديم، تنوع اقليمي و توليد حدود 1.4 ميليون تن محصولات کشاورزي و با داشتن کشاورزان سخت کوش مي‎تواند نقش بسيار مهمي در توسعه و امنيت غذايي ميهن عزيزمان ايفاء کند. با توجه به وجود توانمنديهاي تخصصي سازمان جهاد کشاورزي استان، چنانچه تمامي مسئولين محترم استان، توجه به بخش کشاورزي داشته باشند و در زمينه فراهم نمودن اعطاي اعتبارات دولتي و تسهيلات، در جهت بهبود زيرساخت‎هاي اين بخش ياري رسانند، بي‎ترديد در آينده بسيار نزديک، ميزان توليدات بخش کشاورزي استان به بيش از 1.5 برابر وضع موجود خواهد رسيد

 فایل ها

 سند راهبردي استان    حجم فايل:  1925.72 KB