معرفی رئیس | گروه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نام و نام خانوادگی: علی یگانه
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی:

آدرس و تلفن: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی- اتاق 225-
058-32254300 داخلی 225